Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 28 2018

kaemel
21:46
kaemel
21:44

February 26 2018

kaemel
12:58

February 25 2018

kaemel
15:05
kaemel
15:03

February 08 2018

kaemel
10:42

February 05 2018

kaemel
20:26

February 01 2018

kaemel
17:09
9859 6fe8 500
via fb ~ statusy ludzi w średnim wieku które znalazłem na różnych grupach na fb
kaemel
17:06
8843 19c5 500
kaemel
17:04
8432 7504 500
13:55

January 29 2018

kaemel
22:45

January 28 2018

kaemel
14:55
4549 5174 500
Reposted frompiehus piehus viakobietaSukcesu kobietaSukcesu

January 23 2018

kaemel
13:26
0000 3e46 500

January 21 2018

kaemel
15:37

January 19 2018

kaemel
18:17
Bitcoiny
Reposted fromargasek argasek viadennobarbital dennobarbital

January 17 2018

14:55

January 07 2018

kaemel
11:34
Generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta.
— znalezione

January 02 2018

kaemel
14:29
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
kaemel
14:28
6833 62ec
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viamalamarcelka malamarcelka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl