Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 03 2018

kaemel
22:48
kaemel
22:47
kaemel
22:45
nie bój się chodzenia po morzu
nieudanego życia
wszystkiego najlepszego
dokładnej sumy niedokładnych danych
miłości nie dla ciebie
czekania na nikogo

przytul w ten czas nieludzki
swe ucho do poduszki

bo to co nas spotyka
przychodzi spoza nas

Jan Twardowski

kaemel
22:45
kaemel
22:44

October 30 2018

kaemel
20:39
6268 1290 500
Reposted fromtfu tfu

October 29 2018

kaemel
15:00
5482 fd27
Reposted fromtfu tfu
kaemel
06:42
Reposted frompffft pffft viatfu tfu
kaemel
06:40
1006 babf
Reposted frommangoe mangoe viapl pl

October 21 2018

kaemel
07:53
kaemel
07:49
3334 0883 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma viapl pl
kaemel
07:47
kaemel
07:43
kaemel
07:42
kaemel
07:41

October 09 2018

kaemel
20:17
0810 6554 500
Reposted fromtfu tfu

October 08 2018

kaemel
17:07
8232 3c99 500
Reposted fromregcord regcord viatfu tfu

September 23 2018

kaemel
08:07
7356 5d7e 500
po studiach chcę być doktorem Gerardem
Reposted fromall-about-kate all-about-kate viatfu tfu
kaemel
08:06
7072 a334 500
Reposted fromhugostiglitz hugostiglitz viatfu tfu

September 21 2018

kaemel
07:42
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl