Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 06 2019

kaemel
20:13
kaemel
20:01
20:01
kaemel
20:00
kaemel
19:57
4322 a68c
Reposted fromUncommonSense UncommonSense viatfu tfu
kaemel
19:56

Kiedy związek jest udany? Jeśli ta druga osoba jest twoim przyjacielem. Jeśli ją cały czas szanujesz. Jeśli ci imponuje. I jeśli chcesz mieć z nią dzieci i się zestarzeć.

Reszta to bajki. Choć ładnie się je ogląda i fajnie słucha

— Piotr C. pokolenieikea.com
kaemel
19:55
kaemel
19:54
kaemel
19:54
kaemel
19:53
kaemel
19:53
kaemel
19:53
kaemel
19:44
0126 33dc 500
Reposted fromtfu tfu
kaemel
19:44

April 30 2019

kaemel
14:23
4425 ab18 500
Reposted fromfeegloo feegloo viatfu tfu

February 26 2019

kaemel
19:18
1516 1d45
Reposted fromhighlmittel highlmittel viatfu tfu
kaemel
19:18
2342 dd44 500
Reposted fromwooles wooles viatfu tfu
kaemel
19:17
3388 4ce6 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viatfu tfu
kaemel
19:16
1611 8534 500
Reposted fromzelbekon zelbekon viatfu tfu
kaemel
19:15
4288 b69d 500
Reposted fromtfu tfu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl